Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Ośrodek Zdrowia w Mircu

Mirzec 14, 27-220 Mirzec
NIP: 664-103-59-69,
REGON: 290415555
KRS: 0000003746
tel. (41) 271-30-88

Znajdź nas

Adres
ul. Marszałkowska 1
Warszawa, 00-500

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00
Sobota & Niedziela: 11:00–15:00

Deklaracja dostępności

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu  Ośrodek Zdrowia w Mircu i Jagodnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do www.spzoz-mirzec.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2018.05.15r.

Data ostatniej aktualizacji:  2021.02.23r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • do niektórych elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • brak jest panelu nawigującego (w formie ikon) dla osób z niepełnosprawnością, częściową funkcjonalność można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej,
 • brak dodatkowych skrótów klawiaturowych dla osób niewidomych,
 • brak tekstu alternatywnego (alt) dla grafiki (które są sukcesywnie uzupełniane),
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany kontrastu,
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • czytelna czcionka,

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25 marca 2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.spzoz-mirzec.pl.można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Kamil Nowak e-mail: netkam@netkam.net, telefon: 41 389 79 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę :

 • Dyrektor SPZOZ w Mircu
 • Adres: 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 14
 • E-mail: mirzec@onet.pl
 • Telefon: 41 389 79 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez SPZOZ:

 • Mirzec Stary 14,
 • Jagodne 138 b

 

Dostępność wejścia w Mircu

 • Pierwsze wejście schodami na parter,
 • Drugie wejście schodami na pierwsze piętro.
 • Winda zewnętrzna.

Dostępność wejścia w Jagodnem

 • Wejście schodami na parter,
 • Pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Dostępności korytarzy, schodów i wind

 • komunikacja w budynkach dostępna korytarzami, schodami, windą osobową. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla pacjentów. Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

Dostępność toalety

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze

Informacje o dostępności tłumacza języka migowego

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.